Ανακοίνωση Χορήγησης Υποτροφίας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαληνίας» με την υπ΄αριθ. 363/14-6-2017 Πράξη της, ενέκρινε την χορήγηση μιας (1) υποτροφίας εξωτερικού, ύψους 5.000€, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην κ. Μαρία – Ρόζα Μπεσάρα του Γεωργίου.

Αργοστόλι, 19-7-2017
Η Δ.Ε. του Κληροδοτήματος